Fysiotherapie voor (top) sporters!
Bezoek onze locaties
in regio Utrecht
Bel ons
088 70 80 800

Privacyverklaring

Privacyverklaring​ ​Medicort

Algemeen
Medicort (onderdeel van FysioHolland) ​neemt de privacy van ​je​ persoonsgegevens serieus. Wij respecteren ​je​ rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met ​de gegevens omgaan en informeren we ​over jouw ​rechten en onze plichten die gelden op grond van de Avg en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens
Medicort maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op​ gegevens uit te voeren. ​Denk hierbij​ aan leveranciers van software om bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Medicort blijft te​​ allen tijde verantwoordelijk voor ​de persoonsgegevens en zal erop toezien dat deze organisaties​ de​ gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Verzamelen van informatie
Indien ​je​ bij één van de Medicort praktijken een behandeling wilt ondergaan moeten we ​(persoons)​gegevens verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt (artikel 16 t/m 25, zie bijlage Wet-WGBO-modelregeling van het KNGF).

Medicort kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.
Gegevens worden ook verzameld indien ​je​ gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie
Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:
– om een goede medische behandeling te geven
– het financieel kunnen afhandelen van het verrichtte werk
– voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en​ zijn​ niet te
herleiden naar een persoon.

– het versturen van een nieuwsbrief. ​Afmelden​ kan te allen tijde​ via een keuze onderaan de nieuwsbrief.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

Doorsturen van informatie
Medicort stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:
​- Je​ zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
– op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
– wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor ​de​ gezondheid of die van een derde.

Indien het bij de​ behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

Cookie gebruik
Zie onderaan deze pagina.

Beveiliging
Medicort neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Medicort maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wanneer je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien ​je​ meer informatie wenst over de beveiliging van door Medicort verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Medicort (onderdeel van FysioHolland) op via kwaliteit@fysioholland.nl

– Alle medewerkers binnen Medicort hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met​ persoonsgegevens.
– ​P​ersoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Hyperlinks
De website van Medicort kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Medicort kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer ​je​ de website van Medicort verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van ​jouw​ privacy. Wees hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Opslag van gegevens
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de Avg en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt.
Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkene
Als cliënt heb je ​rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze zijn:
– recht op informatie: via deze verklaring laten wij ​je​ weten welke gegevens er verwerkt worden en met welk doel.

– ​Je hebt​ het recht om persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien ​je​ ​van mening bent​ dat
   gegevens onjuist zijn vastgelegd k​an je bij je​ behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen. Deze gegevens worden op verzoek van ​jou​ (of door derden)      verstrekt en vereisen​ schriftelijke toestemming.
  Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
  aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
– ​Je ​mag een eigen verklaring (van medische aard) aan ​het​ dossier toevoegen.
​- Je ​mag, in bepaalde gevallen, ​jezelf ​tegen de verwerking van ​je​ gegevens verzetten.
​- Je ​mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, intrekken.

Medicort wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen over privacy
Medicort heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) genaamd Albert Scheven. Deze houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Avg. Indien ​je ​vragen he​bt​ over de wijze hoe Medicort omgaat met de privacy van gegevens, dan k​un je​ contact met deze persoon opnemen​ via​: fg@fysioholland.nl

Klachten en uitoefenen van uw rechten
Voor klachten kun je​ contact opnemen met kwaliteit@fysioholland.nl bij FysioHolland Medicort. ​Zie hieronder de contactgegevens:

FysioHolland Medicort
Amsterdamsestraatweg 646
3555 HX  Utrecht​

​Ook voor het uitoefenen van je​ rechten als betrokkene k​an je​ met deze persoon contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij ​je​ identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van ​het​ verzoek.

Wijzigingen
Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 22 mei 2018.